Απόφαση: 253 & 254/2012

Πρόγραμμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  • Απόφαση Δ.Σ. συλλόγου: 253 & 254/2012
  • Δρομολόγηση: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  • Κατάσταση: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

 

«ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ (ΠΟΜΑΚΟΥΣ) ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΕΒΡΗΚΑ

 

Πρόγραμμα: «ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ (ΠΟΜΑΚΟΥΣ) ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»,

  • Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»
  • Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,
  • Κατηγορία παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»,
  • Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΒΡΗΚΑ συμμετέχουν:

–      Δημοσυνεταιρισική Έβρος Α.Ε

–      Δήμος Σουφλίου

–      Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Βιοτεχνών Διδυμοτείχου και Περιφέρειας (ΣΕΕΒ)

–      Ένωση Επαγγελματιών- βιοτεχνών- εμπόρων  Σουφλίου και Περιφέρειας

–      Ζωή Βαδράτσικα & ΣΙΑ Ετερόρρυθμη εταιρεία- Γνώση Αναπτυξιακή

–      Κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

 

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου αποτελεί η υποστήριξη 110 ανέργων Ρομά και Ελλήνων Μουσουλμάνων (Πομάκων) που κατοικούν στους Δήμους Διδυμοτείχου και Σουφλίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και ανήκουν αποδεδειγμένα σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και ειδικότερα στην κατηγορία «Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες»

Η επιλεγείσα ομάδα στόχου αποτελεί κατ΄ εξοχήν ευάλωτη ομάδα πληθυσμού, λόγω των χαμηλών προσόντων τους που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, και κατά συνέπεια αντιμετωπίζει δυσχέρειες στην κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη, αλλά και στην ενσωμάτωση τους στον κοινωνικό ιστό. Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί:

– αφενός να υποστηρίξει σε προσωπικό επίπεδο τους ωφελούμενους, μέσω συνδυασμού δράσεων, που θα προέρχονται από τις ομάδες στόχου, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη, μέσα από τις εξής στοχεύσεις – λύσεις:

1) ίδρυση 40 νέων επιχειρήσεων, με έμφαση στην καινοτόμα μικροεπιχειρηματικότητα στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης και της εμπορίας.

2) ίδρυση 1 επιχειρήσης κοινωνικής οικονομίας από 10 ωφελούμενους

3) κάλυψη 40 θέσεων μισθωτής εργασίας

4) απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μέσω συμβάσεων μαθητείας με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για 20 ωφελούμενους

– αφετέρου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία και την επιχειρηματική κοινότητα, με σκοπό την ενσωμάτωση των ωφελουμένων στο εργασιακό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το έργο περιλαμβάνει σειρά αλληλένδετων δράσεων που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

• Μελέτες

• Δικτύωση

• Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης

• Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης

• Κατάρτιση – Επιμόρφωση

• Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη

  • Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 24 μήνες.
  • Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 30/6/2014.
  • Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 550.000,00 €.