2η Ευκαιρία – Πρόγραμμα Συμβουλευτικής & Επανακατάρτισης Ανέργων

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής & Επανακατάρτισης Ανέργων – 2η Ευκαιρία.
Τώρα μπορείς να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία στην απασχόληση,  μέσα από το Πρόγραμμα
Συμβουλευτικής & Επανακατάρτισης Ανέργων, που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως
Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό
Απροβλέπτων».
Προϋπόθεση Συμμετοχής: Να είσαι απολυμένος-άνεργος από επιχείρηση που ανήκει σε
έναν από τους παρακάτω κλάδους:
– Λιανικό Εμπόριο,
– Εμπορία, Διακίνηση και Συντήρηση Αυτοκινήτων
– Κατασκευές Δομικών Υλικών
Καταρτιζόμενοι ανά Κλάδο και Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ(8) ΛΙΑΝΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ      260 136 160 556
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 300 150 176 626
ΗΠΕΙΡΟΣ 230 100 148 478
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 210 100 130 440
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 310 140 180 630
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 270 140 190 600
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 190 90 116 396
ΚΡΗΤΗ 300 138 200 638
ΣΥΝΟΛΟ 2070 994 1300 4364
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (3)  ΛΙΑΝΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 230 118 130 478
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 108 56 82 246
ΑΤΤΙΚΗ 380 180 232 792
ΣΥΝΟΛΑ 718 354 444 1516
Περιγραφή Προγράμματος
– Δράση 1 – Συμβουλευτική – Επαγγελματικός Προσανατολισμός:  Εντοπισμός
των επαγγελματικών πεδίων και ομάδων επαγγελμάτων που ταιριάζουν σε κάθε
συμμετέχοντα,  με τη χρήση έγκυρων διαδικτυακών εργαλείων,  τα οποία βοηθούν
τον άνεργο να συνδυάσει στοιχεία για τις προσωπικές του προτιμήσεις,  την
επαγγελματική του εμπειρία και τις γνώσεις του σε ένα ενιαίο επαγγελματικό προφίλ,
προκειμένου να κάνει μια σωστή επιλογή σταδιοδρομίας.  Συμμετοχή σε τμήματα
συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού από εξειδικευμένα στελέχη
της αγοράς,  ώστε  –με βάση τα αποτελέσματα της προηγούμενης φάσης-  να
δημιουργηθεί και εφαρμοστεί συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για κάθε συμμετέχοντα
και,  τέλος,  να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις για τις δεξιότητες,  ικανότητες καιγνώσεις που πρέπει να αποκτήσει μέσω στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης,
προκειμένου να απασχοληθεί στα επαγγελματικά πεδία που του ταιριάζουν.
– Δράση 2 –  Παρακολούθηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης:
Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης,  διάρκειας 280  ωρών,  τα οποία
σχεδιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της προσωπικής συνέντευξης και του
σχεδίου δράσης που έχει δημιουργηθεί για τον κάθε συμμετέχοντα.  Η
παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης είναι επιδοτούμενη με €5 (μικτό)
ανά ώρα κατάρτισης. Οι επιδοτούμενοι άνεργοι θα πρέπει να διακόψουν το επίδομα
ανεργίας καθ’  όλη τη διάρκεια της κατάρτισης.  Η συμμετοχή στα προγράμματα
κατάρτισης είναι υποχρεωτική.  Ο καταρτιζόμενος υπογράφει σχετικό συμφωνητικό
με αναλυτικούς όρους συμμετοχής.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ένταξης στο Πρόγραμμα
1. Αίτηση, που μπορείτε να κατεβάσετε εδώ (link σε PDF File)
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας
4. Βεβαίωση τελευταίου εργοδότη ή άλλο δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει η
συνάφεια της δραστηριότητας με τους παραπάνω κλάδους
5. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
6. Πρόσφατη φωτογραφία
Η ΕΕΔΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια να υποβάλλουν
αίτηση συμμετοχής από 23/04/2012  έως 28/05/2012,  σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ.
529/113/Α2-31/1/2012  και 527/112/Α2-31/1/2012  αποφάσεις ένταξης του Υπ.  Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα.
Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει    μία μόνο αίτηση συμμετοχής,
συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά στα κεντρικά γραφεία της
ΕΕΔΕ, Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων, 111 44 Αθήνα, τηλ. 210 21 12 000.