Υπενθύμιση για την υποχρέωση απογραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Αλεξανδρούπολη  15η Ιουλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Υπενθύμιση για την υποχρέωση απογραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Το Επιμελητηρίο Έβρου ενημερώνει τα μέλη του που δεν έχουν προβεί στη διαδικασία απογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ότι παρ όλο που οι προθεσμίες για την απογραφή έχουν λήξει στο τέλος του 2012, το ηλεκτρονικό σύστημα αυτοαπογραφής είναι ακόμη διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.businessportal.gr. Παρακαλούνται όσοι δεν έχουν προβεί στην ως άνω διαδικασία να το πράξουν άμεσα σημειώνοντας ότι η απογραφή στο ΓΕΜΗ είναι υποχρεωτική για όλες τις εταιρείες, των οποίων η σύσταση ή η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας έγινε πριν τις 4/4/2011.

Η απογραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) είναι υποχρεωτική και για όσους έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών του, καθώς και όσων νομικών προσώπων έχει επέλθει η λύση και βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Σημειώνουμε ότι, αν υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ. ή υποβάλει ανακριβή στοιχεία εντός της τασσόμενης από την ΥΑ Κ1-1136/12 κατά περίπτωση προθεσμίας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 17 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πρόστιμο που κυμαίνεται από 600 έως 30.000 ευρώ, με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων.

Η σχετική αίτηση – δήλωση υποβάλλεται, με ευθύνη των νομίμων εκπροσώπων του υπόχρεου, ατελώς ηλεκτρονικά δια μέσου του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. από τα πρόσωπα εκείνα τα οποία έχουν την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο TAXIS με χρήση κωδικών του TAXISNET.

 

Η διαδικασία της αυτοαπογραφής θα γίνεται ηλεκτρονικά, είτε δια μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ.(www.businessportal.gr), είτε δια μέσω του διαδικτυακού τόπου της βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. (www.businessregistry.gr ).
Ο υπόχρεος (ή ο νόμιμος εκπρόσωπος) ελέγχει τα προσυμπληρωμένα πεδία, επιβεβαιώνει τα ορθά και διορθώνει τυχόν ανακριβή, συμπληρώνει τα λοιπά πεδία και υποβάλλει ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά, συνοδευτικά και δικαιολογητικά έγγραφα.

Πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ή προσκομίζονται από τον υπόχρεο στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ (Επιμελητήριο Έβρου, Λεωφόρος Δημοκρατίας 307, 68100, Αλεξανδρούπολη Υπόψη Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. – Δικαιολογητικά Αυτοαπογραφής). Αν ο υπόχρεος, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του για την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ., θα πρέπει να την υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ), η οποία θα διενεργήσει την εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή όμως ο υπόχρεος θα καταβάλει τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. ύψους 10 ευρώ για κάθε ηλεκτρονική καταχώριση πράξης (δηλαδή όχι άπαξ, αλλά ανάλογα του αριθμού των καταχωρίσεων).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Α) για Ο.Ε και Ε.Ε      
1. Το ισχύον καταστατικό της ΟΕ/ΕΕ,όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο ή (αν αυτό δεν έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο):
1.1. Tο αρχικό καταστατικό και
1.2. Όλες τις τροποποιήσεις του
2. Τυχόν διαλυτικό ή καταγγελία ή δικαστική απόφαση για τη λύση της.
3. Τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

Β) για Α.Ε       
1. Το Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας
2. Πρακτικό της Γ.Σ. που αποφάσισε την κωδικοποίηση.
3. Πρακτικό της Γ.Σ. που εξέλεξε τα Μέλη του Ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Πρακτικό του Δ.Σ. για τη συγκρότησή του σε σώμα και για τον ορισμό νομίμων εκπροσώπων.
5 Πρακτικό του Δ.Σ. για ορισμό των νομίμων εκπροσώπων (εάν έγινε σε διαφορετική από την προηγούμενη συνεδρίαση).
6. Πρακτικό της τελευταίας Τακτικής Γ.Σ.
7. Πρακτικό συνεδριάσεων αρμοδίων οργάνων με την εκλογή ελεγκτών χρήσης 2011.
8. Τυχόν πρακτικό συνεδρίασης Γ.Σ. για τη λύση της εταιρείας
9. Τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

Γ) για ΕΠΕ
1. Το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της ΕΠΕ ή
(αν αυτό δεν είναι κωδικοποιημένο):
1.1. Tο αρχικό καταστατικό και
1.2. Όλες τις τροποποιήσεις
2. Το Πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων που αποφάσισε την τελευταία κωδικοποίηση ή τροποποίηση του καταστατικού. *
3. Το Πρακτικό συνέλευσης των εταίρων για την εκλογή διαχειριστών. *
4. Το Πρακτικό τελευταίας τακτικής συνέλευσης των εταίρων που ενέκρινε τον τελευταίο ισολογισμό. *
5. Τυχόν πρακτικό συνεδρίασης της συνέλευσης των εταίρων για τη λύση της εταιρείας
6. Τυχόν δικαστική απόφαση ή κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.
*Τα ανωτέρω 2, 3 & 5 πρακτικά, υποβάλλονται μόνο στην περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί αυτοτελώς στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου και δεν έχουν ενταχθεί σε συμβολαιογραφική πράξη

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις τηλ. 25510 35848 ή 25510 26537.

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου
Χριστόδουλος Τοψίδης