ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 1-25 ΤΟΥ ΣΕΕΒ ΔΙΔ/ΧΟΥ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Η Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Διδυμοτείχου και Περιφέρειας ανακοινώνει την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ έτους 2014 για εργαζομένους σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 1-25 άτομα, στα πλαίσια του ΦΕΚ 323/τεύχος Β΄/12.2.2014

 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

 

 • Αρχές  Πωλήσεων
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • Βασικές Δεξιότητες Η/Υ
 • Εξυπηρέτηση Πελατών Εστίασης

 

Η διάρκεια των προγραμμάτων θα είναι 40 ώρες με επιδότηση καταρτιζομένου 5€ ανά ώρα κατάρτισης

Πληροφορίες: 2553023919 (εμπορικός σύλλογος) ώρες  9:00-13:00

 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

 

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που

 • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και να είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης
 • Καταβάλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2014
 • Απασχολούν 1-25 εργαζόμενους.
 • Το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα
 • Δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης

 

Δικαιολογητικά

 • Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της Επιχείρησης (βεβαίωση γνήσιο υπογραφής, υπογραφή, σφραγίδα επιχείρησης)                        *δίνεται από το σύλλογο
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Νόμιμο παραστατικό από τη Δ.Ο.Υ. για τη διασταύρωση του Α.Φ.Μ. του καταρτιζόμενου
 • Φωτοτυπία ΑΜΚΑ

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

 

 • Των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή
 • Των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
 • Το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη

 

Υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι’ αυτούς εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%)

 

Δικαιολογητικά

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Νόμιμο παραστατικό από τη Δ.Ο.Υ. για τη διασταύρωση του Α.Φ.Μ. του καταρτιζόμενου
 • Βεβαίωση φορέα εργαζομένων όπου θα αναγράφεται η ειδικότητα με την οποία απασχολούνται.                                * δίνεται από εργατοϋπαλληλικό κέντρο Διδ/χου
 • Αντίγραφο του θεωρημένου για το 2013 ή 2014 από το ΙΚΑ βιβλιαρίου ασθενείας τους
 • Φωτοτυπία ΑΜΚΑ

 

ΕΠΟΧΙΚΟΙ

 

Αν η κατάρτιση υλοποιείται κατά το χρονικό διάστημα που η επιχείρηση δε λειτουργεί τότε είναι απαραίτητο και η λύση της σύμβασης εργασίας ή η σύμβαση εργασίας για καθένα από τους καταρτιζόμενους της περιόδου εργασίας που έπεται της περιόδου της υλοποίησης κατάρτισης.

 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε εργαζόμενους ή εποχικούς που εργάζονται σε εποχικές επιχειρήσεις και ίσως είναι άνεργοι λόγω εποχικότητας. Δεν απευθύνεται σε ανέργους

 

*μπορούν να πάρουν μέρος και εποχικοί με επίδομα ανεργίας και με κάρτα ανεργίας ή όχι. Το επίδομα ανεργίας δεν κόβεται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.