ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Η «Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Διδυμοτείχου & Περιφέρειας» πρόκειται να προβεί  σε απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης της «Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε» άξονας προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου  δυναμικού και των επιχειρήσεων στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου» πρόγραμμα «Διαρθρωτική προσαρμογή των επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν αντικείμενο συναφές με το υπό παρόν έργο και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο τεύχος προκήρυξης της «Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε.» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α 17/1/2011)

Αναθέτουσα Αρχή: Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Διδυμοτείχου & Περιφέρειας, Αθηνάς 1, Τ.Κ. 68300 -Διδυμότειχο. Τηλ & Fax 2553023919

Το έργο «Σύνταξη κλαδικού σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης» για την Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Διδυμοτείχου & Περιφέρειας περιλαμβάνει τα εξής:

1. Τη σύνταξη ενός (1) Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής (Πρόσκληση Α),

2. Την υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην Πρόσκληση Β για την υποβολή του φακέλου υπαγωγής στο Πρόγραμμα (αίτηση ένταξης και συνοπτικά σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής τους).

3. Την ομαδοποίηση των εργαζομένων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα Κατάρτισης, όπως θα προκύψουν από τα Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Κλαδικού Φορέα τους.

4. Την υποβολή Τεχνικών Δελτίων Πράξης και σύνταξη Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην Πρόσκληση Β.

Ο προϋπολογισμός του έργου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 20%  από Εθνικούς Πόρους.

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών θα συνεδριάσει την 21/03/2011 και ώρα  18:00μμ στα γραφεία της Ένωσης

Όσοι (Σύμβουλοι) επιθυμούν μπορούνε να υποβάλλουν τις προσφορές τους, το αργότερο μέχρι  την 21 Μαρτίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία του συλλόγου. Προσφορές που παραλαμβάνονται από το σύνδεσμο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΑΝΙΗΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

11/3/2011 Σ.Ε.Ε.Β. Διδυμοτείχου & Περιφερείας