Δωρεάν – Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση Ανέργων σε Ιδιωτικές Εταιρείες

Δωρεάν – Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση Ανέργων σε Ιδιωτικές Εταιρείες

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι

Το ΚΕΚ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»,  είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και παραρτήματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, την Κοζάνη και την Καρωτή Διδυμοτείχου. Λειτουργεί από το 1995 και διαθέτει πλούσια εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, ανέργων και εργαζομένων.

Στα πλαίσια της πολυετούς παρουσίας του στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, συνεργάζεται με επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και η εμβέλεια του είναι πανελλαδική.

Με την σημερινή επιστολή μας, θα θέλαμε να σας προτείνουμε συνεργασία στα πλαίσια της νέας δράσης που προκηρύχθηκε «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών»

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ενεργώντας ως Δικαιούχος, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών».

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
  • Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών (5 μήνες).
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
  • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των νέων για ατύχημα, σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής

 

  • Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

Το   ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε., παρέχει υπηρεσίες για την κατάρτιση και την τοποθέτηση των ενδιαφερόμενων νέων σε επιχειρήσεις πρακτικής.

Ο δικαιούχος άνεργος αφού εκπαιδευτεί στο ΚΕΚ, θα απασχοληθεί σε εταιρείες με τη μορφή πρακτικής άσκησης, χωρίς καμία επιβάρυνση για την εταιρεία. Η από κοινού προετοιμασία θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας του προγράμματος και σημαντική προτεραιότητά μας. Για το λόγο αυτό επιδιώκουμε τη στενή μας συνεργασία στους εξής τομείς:

  1. Στη φάση υποβολής και προετοιμασίας των προγραμμάτων, να σχεδιάσουμε από κοινού τα προγράμματα/αντικείμενα κατάρτισης που θα παρέχουν εξειδικευμένες δεξιότητες σε ειδικότητες συναφή με τη δραστηριότητα και τις λειτουργίες της επιχείρησής σας.
  2. Στη φάση ένταξης των δικαιούχων voucher – καταρτιζόμενων σε θέσεις πρακτικής άσκησης, με την επιλογή των καταρτιζομένων που θα εκτελέσουν πρακτική άσκηση για 5 μήνες στους χώρους της επιχείρησής σας και μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης στις δομές του ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.
  3. Μετά τη λήξη της δωρεάν 5μηνης πρακτικής των καταρτιζόμενων στην επιχείρησή σας, εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να προχωρήσετε σε πρόσληψη με πλήρη επιδότηση όλων των εργοδοτικών εισφορών, για διάστημα ενός έτους. Διευκρινίζεται ότι καμία δέσμευση δεν υπάρχει για την οποιαδήποτε πρόσληψη.

 

Ο αριθμός των ανέργων που μπορεί να τοποθετηθεί σε θέσης πρακτικής για κάθε εταιρεία ισούται με ένα άτομο για επιχειρήσεις που απασχολούν έως και τέσσερα άτομα και με το 30% του προσωπικού της εφόσον απασχολεί μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται, να προβούν σε απόλυση του προσωπικού τους, από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης(ΚΕΚ-καταρτιζόμενος-επιχ/ση) και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.

 

 

Για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, μπορείτε να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλετε το συντομότερο δυνατό στο info@kekekpa.gr ή με φαξ στο 2310 552673.

 

Για να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτηση ενδιαφέροντος, μπορείτε να μπείτε στο www.kekekpa.gr

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα:

Θεσσαλονίκη:          2310552670 & 2310552671

Λαγκαδάς:            2394023473

Κοζάνη:               2461024425 & 6975300561

Καρωτή Διδυμοτείχου: 2553091334

Με εκτίμηση,

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Για το ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

           ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ