ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ <<Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου>>

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ»

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου», της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ),

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

1. Στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης

Η εν λόγω πράξη στοχεύει στην προώθηση στην απασχόληση 80 ανέργων Άνεργων σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενων από φτώχεια ή άνεργων Αρχηγών Μονογονεϊκών Οικογενειών που διαμένουν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για την ανάπτυξη νέων ατομικών και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, αλλά και την τοποθέτηση των ωφελούμενων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της τοπικής παραγωγικής βάσης, δίνοντας έμφαση σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, όπως η κοινωνική οικονομία και η πράσινη οικονομία. Ειδικότερα, η υλοποίηση της Πράξης αναμένεται να οδηγήσει σε:

 • Απασχόληση 5 ωφελούμενων μέσω της σύστασης νέων ατομικών επιχειρήσεων, (πράσινη οικονομία, νέες τεχνολογίες), και υποστήριξή τους πρώτους μήνες λειτουργίας τους.
 • Απασχόληση 15 ωφελούμενων μέσω της σύστασης 3 κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, και υποστήριξή τους πρώτους μήνες λειτουργίας τους, στα ακόλουθα αντικείμενα:
  • Κοινωνικής Φροντίδας για την παροχή υπηρεσιών προνοιακού – κοινωνικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού (ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, ηλικιωμένοι, βρέφη και παιδιά, άτομα με αναπηρία και άτομα με χρόνιες παθήσεις, κ.α.).
  • Παραγωγικού Συλλογικού Σκοπού για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (στους τομείς του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της οικολογίας, της εκπαίδευσης, κτλ.)
  • Τοποθέτηση 60 ωφελούμενων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής (ως μισθωτοί εργαζόμενοι) και υποστήριξη των επιχειρήσεων για 3 μήνες από την πρόσληψη των ανέργων.
2. Οφέλη από τη Συμμετοχή και Αντικείμενο Πράξης

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης θα πραγματοποιηθούν μέσω της υλοποίησης επιμέρους δράσεων, που θα υποστηρίξουν τους ωφελούμενους και οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Δικτύωση των ωφελούμενων με επιχειρήσεις της περιοχής
 • Κατάρτιση ωφελούμενων στα εξής αντικείμενα (εκπαιδευτικό επίδομα: 6€/ώρα):
  • Παροχή υπηρεσιών με χρήση ΤΠΕ – 130 ώρες (2 Προγράμματα για 40 ωφελούμενους). που οδηγεί σε πιστοποίηση δεξιοτήτων σε Η/Υ από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης
   • Εξυπηρέτηση πελατών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις – 130 ώρες (1 Πρόγραμμα για 20 ωφελούμενους).
   • Οργάνωση και Διοίκηση επιχείρησης – 130 ώρες (1 Πρόγραμμα για 20 ωφελούμενους).
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική προσδιορισμού αναγκών ωφελούμενων που θα προωθηθούν στην Απασχόληση.
 • Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας για ίδρυση ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων.
 • Εξειδικευμένη Νομική Συμβουλευτική για το σύνολο των ωφελούμενων.
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και συμβουλευτική υποστήριξη των ιδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων που θα προσλάβουν ωφελούμενους.

 

 3. Εταιρικό Σχήμα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ»

Την Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποτελούν οι ακόλουθοι Εταίροι:

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ – «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.» – Συντονιστής
 • Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ «Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.»
 • Δήμος Αλεξανδρούπολης
 • Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Έβρου
 • Επιμελητήριο Έβρου
 • Σύλλογος Αρχηγών Μονογονεϊκών Οικογενειών Ν. Έβρου “Στήριξη”
 • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α.Ε.»

 

4. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

 • Να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.
 • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
 • Να είναι άτομα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια, δηλαδή άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ΄ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχιας στην Ελλάδα από την ΕΛΣΤΑΤ ή Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών, δηλαδή άτομα που διαβιούν ως ένας γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες) και τα οποία έχουν την ευθύνη της ανατροφής για ένα τουλάχιστο ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτά (εντάσσεται και όποιο άλλο πρόσωπο ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή).

Εφόσον, επιπλέον, ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα. Ως μακροχρόνια άνεργοι, στη συγκεκριμένη κατηγορία νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.
 • Άνεργοι που η ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας ανέδειξε ότι αποτελούν σημαντικό τμήμα των Ε.Κ.Ο. (παλλινοστούντες, ΡΟΜΑ).
 • Νέοι/ες 18-34 ετών με μικρή επαγγελματική εμπειρία.

θα λάβουν πρόσθετη μοριοδότηση κατά τη διαδικασία επιλογής

 

5. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
 1. Συμπληρωμένη Αίτηση συμμετοχής.
 2. Μία πρόσφατη φωτογραφία
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση εγγραφής σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου.
 5. Έγγραφο Πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου.
 6. Έγγραφο πιστοποίησης οικογενειακής κατάστασης ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου
 7. Εκκαθαριστικό Τελευταίου Οικονομικού Έτους(2012)

(Για τη περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση

λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, ενώ σε περίπτωση απορίας, ο/η ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει βιβλιάριο απορίας από τη Πρόνοια).

 1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών/ ξένων γλωσσών/χρήσης Η/Υ (εάν υπάρχουν).
 2. Αντίγραφα Βεβαιώσεων παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν).

Οι άνεργοι που θα υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά την ανανέωση της κάρτας ανεργίας τους

 

6. Διαδικασία Επιλογής
 • Κατάθεση Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους.
 • Έλεγχος των τυπικών δικαιολογητικών και της εγκυρότητας των Αιτήσεων – 1ο Στάδιο Αξιολόγησης.
 • Κατάρτιση Πίνακα Έγκυρων και μη Αιτήσεων εν δυνάμει ωφελούμενων που θα συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής
 • Συνέντευξη των υποψηφίων των έγκυρων αιτήσεων από συμβούλους και σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης των υποψηφίων ωφελούμενων.
 • Τελική Επιλογή των ωφελουμένων από την Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων – 2ο Στάδιο Αξιολόγησης.
 • Κατάρτιση Πίνακα Επιτυχόντων και Επιλαχόντων Ωφελουμένων.
 • Απόφαση τελικής έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
 • Κοινοποίηση αποτελεσμάτων στις Ιστοσελίδες των Εταίρων.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» βάσει της διάταξης του κανονισμού (ΕΚ)1828/2006 όπως αυτός ισχύει, δεσμεύεται για μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των ωφελουμένων στις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και γι αυτό θα προβεί σε κωδικοποίηση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής, όπου αυτό απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή, με τη χρήση π.χ. του αριθμού πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονοματεπώνυμου εκάστου ωφελουμένου.


7. Πληροφορίες -Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες καθώς και το έντυπο της Αίτησης στον ακόλουθο φορέα:

 • Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ «Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.»: Πλατείας Κύπρου 17, ΤΚ. 68100, Αλεξανδρούπολη, τηλ. 25510 88340 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00 μμ.).
 • Στην Ιστοσελίδα: www. ditea.gr και www. orthologismos.gr
8. Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου – εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή – να προσέρχονται από 18/06 έως 19/07/2013, ώρες: 10:00-14:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν αίτηση στη διεύθυνση της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης – «Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.»: Πλατείας Κύπρου 17, ΤΚ. 68100, Αλεξανδρούπολη.

Εναλλακτικά, οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, με συστημένη επιστολή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.