ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΟΑΕΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Άρχισε η υλοποίηση του νέου προγράμματος του ΟΑΕΔ για την επιδότηση επιχειρήσεων που θα απασχολήσουν αποκλειστικά ωφελουμένους των δράσεων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ, όλων των ηλικιών.
Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους και η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες.

 

1. Ποσό επιχορήγησης:

Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του.

α) Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα.

β) Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα.

 

2. Δικαιούχοι – Επιχειρήσεις:

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

 

3. Διαδικασία υπαγωγής επιχειρήσεων:

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/).

 

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση βάσει του προτύπου που είναι αναρτημένο στην ως άνω ιστοσελίδα.

 

Τέλος, οι επιχειρήσεις πρέπει να απευθύνονται στον Ο.Α.Ε.Δ. ή στα γραφεία μας (Σωτ. Τσερκέζη 20 – Ορεστιάδα – τηλ. 25520 27900) με σκοπό την εξεύρεση κατάλληλου ωφελουμένου προς απασχόληση, ο οποίος θα πρέπει να προσληφθεί από την επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα.  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ