Αίτηση για ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Δίνεται η δυνατότητα στους Ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ να μεταταχτούν μέχρι και δύο ασφαλιστικές κλάσεις χαμηλότερα.

Οι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο ισχυουσών περιπτώσεων ρύθμισης.
Περίπτωση 1η παρ. α,άρθρο 21 Ν.4038/2012
Περίπτωση 2η παρ. β,άρθρο 21 Ν.4038/2012