ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα υλοποιήσει τα έτη 2012 – 2013 προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων. Τα προγράμματα απευθύνονται σε εργοδότες, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και συνβοηθούντα μέλη μικρών βιοτεχνικών και εμπορικών επιχειρήσεων και η συμμετοχή σε αυτά θα είναι δωρεάν.

Τα αντικείμενα δια βίου εκπαίδευσης και η διάρκεια τους σε ώρες είναι:

 1. Εισαγωγή στην Πληροφορική – 60 ώρες ή 100 ώρες.
 2. Η χρήση του διαδικτύου στη λειτουργία της μικρής επιχείρησης – 36 ώρες.
 3. Εφαρμογές λογισμικού υπολογιστικών φύλλων και βάσεων δεδομένων – 36 ώρες.
 4. Ψηφιακή επιχείρηση: Λειτουργία της μικρής επιχείρησης στο διαδίκτυο με εκπαιδευτική υποστήριξη ενεργειών ηλεκτρονικής προμήθειας, παρουσίας και πώλησης – 40 ώρες.
 5. Εκπαίδευση σε εξειδικευμένες επαγγελματικές εφαρμογές πληροφορικής – 40 ώρες.
 6. Όψεις της επιχειρηματικότητας στη μικρή επιχείρηση – 50 ώρες ή 80 ώρες.
 7. Οργάνωση και διοίκηση της μικρής επιχείρησης – 80 ώρες.
 8. Διαχείριση ποιότητας – 32 ώρες.
 9. Εντοπισμός και εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών – 32 ώρες.
 10. Τεχνικές πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών – 32 ώρες.
 11. Διαφήμιση  και προβολή της μικρής επιχείρησης – 32 ώρες.
 12. Κοστολόγηση – Τιμολόγηση – Διαχείριση προϋπολογισμού – 32 ώρες.
 13. Αντιμετώπιση ανταγωνισμού – 32 ώρες.
 14. Χρηματοδότηση της μικρής επιχείρησης – 32 ώρες.
 15. Πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας – 20 ώρες.
 16. Εκπαίδευση στα νέα διατροφικά πρότυπα (πχ μεσογειακή διατροφή) για μικρές επιχειρήσεις του επισιτιστικού τομέα – 80 ώρες.
 17. Μέθοδοι περιβαλλοντικής προστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας στη μικρή επιχείρηση – 32 ώρες.
 18. Περιβαλλοντική εκπαίδευση για τεχνικές ειδικότητες του δευτερογενή τομέα – 32 ώρες.
 19. Εκπαίδευση σε επιχειρηματική ορολογία ελληνικής γλώσσας για ξενόγλωσσους απασχολούμενους σε μικρές επιχειρήσεις – 100 ώρες.
 20. Εκπαίδευση Ελλήνων απασχολουμένων στη μικρή επιχείρηση σε ξενόγλωσση επαγγελματική ορολογία – 80 ώρες.
 21. Αρχές και μέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των μικρών επιχειρήσεων – 80 ώρες

 

Ο ΣΕΕΒ ΔΠ προγραμματίζει την συμμετοχή του και σύντομα θα δημιουργήσει ανάλογα τμήματα.