Εγγραφή εταιριών & αποφοίτων στο πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους»

http://www.mathiteia4u.gov.gr/

Συνεχίζονται οι εγγραφές επιχειρήσεων στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ Προγράμματος «Μαθητεία για Αποφοίτους», μέσα από το οποίο θα δίνεται ευκαιρία σε νέους Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης των τελευταίων 2-3 ετών, να αποκτήσουν την πρώτη επαφή τους με την αγορά εργασίας, πραγματοποιώντας μαθητεία 6 ωρών ημερησίως σε επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις μαθητείας. Για την εγγραφή των εταιριών, των αποφοίτων και την επιλογή αυτών, θα τηρηθούν οι ακόλουθες διαδικασίες.

Εγγραφή Εταιριών  – Δηλώσεις Μαθητείας
Οι Επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα εγγραφής και δήλωσης θέσεων Μαθητείας μέσω του Πληροφοριακούς Συστήματος που έχει δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό, στον ιστότοπο http://www.mathiteia4u.gov.gr έως τις 30/06/2012.

Εγγραφή Αποφοίτων – Δηλώσεις Προτίμησης
Μετά τη λήξη εγγραφής των Επιχειρήσεων, θα δημοσιευτεί στον σχετικό ιστότοπο η ανακοίνωση έναρξης εγγραφών των αποφοίτων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι απόφοιτοι των Δημοσίων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οι οποίοι απέκτησαν πτυχίο τα σχολικά έτη 2010-2011 και 2011-2012. Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν και οι παραπάνω απόφοιτοι του σχολικού έτους 2009-2010 που έχουν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία.

Οι απόφοιτοι θα μπορούν να εγγράφονται στον ιστότοπο http://www.mathiteia4u.gov.gr και να δηλώνουν έως 4 θέσεις προτίμησης για μαθητείες που ζητούν πτυχίο της ειδικότητάς τους.

Αντιστοίχιση Υποψηφίων σε Επιχειρήσεις
Με την ολοκλήρωση των εγγραφών των Αποφοίτων, θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική (αυτόματη) διαδικασία αντιστοίχισης υποψηφίων αποφοίτων σε επιχειρήσεις. Σε κάθε επιχείρηση και βάσει του πλήθους των προτιμήσεων θα επιλεχθούν έως και 4 υποψήφιοι για μαθητεία.

Η αντιστοίχηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα εξής κριτήρια:
•Σειρά προτίμησης για τον υποψήφιο (από τις 4 θέσεις κατ’ ανώτατον που έχει δηλώσει ο υποψήφιος).
•Βαθμός τίτλου σπουδών (απολυτηρίου/πτυχίου).
•Έτος/μήνας αποφοίτησης (σε περίπτωση ισοβαθμίας), με τους παλαιότερους αποφοίτους να προηγούνται των νεώτερων.
•Χρονική προτεραιότητα δήλωσης.

Επιλογή Υποψηφίων από Επιχειρήσεις – Προδέσμευση Θέσης
Η τελική επιλογή του μαθητευόμενου από τον πίνακα των τεσσάρων αντιστοιχιζόμενων υποψήφιων θα γίνει από κάθε Επιχείρηση με τις εξής εναλλακτικές διαδικασίες:
•μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης ή/και
•μέσω προσωπικής συνέντευξης ή/και
•απευθείας μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα.

Η Επιχείρηση δηλώνει ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα την επιλογή του έτσι ώστε να προδεσμεύσει τον μαθητευόμενο της επιλογής του στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Έκδοση Βεβαίωσης προδέσμευσης – Κουπόνι Μαθητείας & Επιβεβαίωση στοιχείων επιλεγέντος μαθητευομένου:
Αμέσως μετά την προδέσμευση της θέσης από την Επιχείρηση, ο υποψήφιος μαθητευόμενος εκτυπώνει από το Πληροφοριακό Σύστημα τη σχετική Βεβαίωση Προδέσμευσης, («Κουπόνι Μαθητείας») και εμφανίζεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών σε ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ ή στην Αντίστοιχη Δομή Ειδικής Αγωγής ή σε άλλο δημόσιο φορέα που θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για να καταθέσει τα δικαιολογητικά του που βεβαιώνουν τα δηλωθέντα στο σύστημα στοιχεία.

Έναρξη Μαθητείας – Μαθητεία – Πληρωμή
Η μαθητεία ξεκινά με την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του μαθητευόμενου και την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.
Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται στα 300 € μηνιαίως για κάθε μήνα Μαθητείας πέντε (5) ημερών εβδομαδιαίως και έξι (6) ωρών ημερησίως.
Η εγγραφή και η δήλωση Μαθητειών από Επιχειρήσεις και Αποφοίτους θα επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι με σχετικές ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Στο πρόγραμμα προβλέπεται να υλοποιηθούν  περίπου 8.475 Μαθητείες.

http://www.mathiteia4u.gov.gr/

Πηγή: http://www.diorismos.gr