ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                       ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 06/07/2012

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ                                                        Αρ. Πρωτ.: 19982                   ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 / 2012

 

 

 

                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

               ———————————-

               ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

             ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ

            π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια

«Ασφαλτομίγματος»

Προϋπολογισμού: 60.000,00 € με τον Φ.Π.Α. από τον τόπο παρασκευής τους, για τμηματική παράδοση στο Δήμο Διδυμοτείχου.

 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη και στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Διδ/χου το αργότερο μέχρι την  17/07/2012  και ώρα 10:15 (Έναρξη αποσφράγισης των προσφορών ως εξής:

α. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπο τους

Στην Επιτροπή Διαγωνισμού την 17/07/2012  από ώρα 10:00 μέχρι 10:15 (Λήξη υποβολής των προσφορών).

β. Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγουμένης του διαγωνισμού ημέρα 16/07/2012 στον ΔΗΜΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, Βασ. Γεωργίου 1, 68300, Διδυμότειχο.

2.  ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

 

3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Εγγύηση Συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των : 3.000 €

 

4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα έξοδα για τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διδυμοτείχου , στα τηλ.:2553350662-3/2553351354 (Αρμόδιοι: Γκουντινάκη θεοδώρα,Λιακίδης Αναστάσιος/Αντωνιάδου Ειρήνη)