ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                    ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 06/07/2012

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ                                       Αρ.Πρωτ.:  19983

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 8 /2012

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

 

επαναληπτικό πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού»

Προϋπολογισμού: 40.904,88€ με τον Φ.Π.Α.  για ελεύθερη παράδοση στο Δήμο Διδυμοτείχου.

 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη του ΕΚΠΟΤΑ.

 

1.    ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Διδ/χου το αργότερο μέχρι την 17/07/2012  και ώρα 11:15 (Έναρξη αποσφράγισης των προσφορών  ως εξής:

 

α. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπο τους

Στην Επιτροπή Διαγωνισμού την 17/07/2012  από ώρα 11:00 μέχρι 11:15 (Λήξη υποβολής των προσφορών ).

β. Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγουμένης του διαγωνισμού ημέρα 16/07/2012 στο Δήμο   ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, Βασ. Γεωργίου 1,   68300 ΔΙΔ/ΧΟ.

 

2.    ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

Ανεγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατουμένου αντικειμένου γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο

 

3.   ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των : 2.045,24€

 

4.    ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Τα έξοδα για τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο ή τους αναδόχους.

 

Οι λοιποί όροι του διαγωνισμού είναι αυτοί της Γ58/2012/13031 απόφασης Δημάρχου Διδυμοτείχου.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διδυμοτείχου , στα τηλ.:2553350662-3/2553351354 (Αρμόδιοι: Γκουντινάκη θεοδώρα,Λιακίδης Αναστάσιος/Χατζηπαύλου Ματίνα)